Kullanım Koşulları

Good Person Coin yarışma kuralları

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

Kişisel verilerimin Good Person Coin (CNT Girişm) Üye kaydı oluşturmak ve üyelik haklarından yararlanmak amacıyla Good Person Coin’in (CNT Girişm) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metninde yer alan hususlarda işlenmesine aynı zamanda bu verilerin her türlü pazarlama faaliyetine esas olmak üzere kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması, kullanılması dahil

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlenmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan ederim.

Good Person Coin (CNT Girişm) tarafından telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin tarafıma gönderilmesini ve arama yapılması amacıyla onay verdiğimi kabul ve taahhüt ederim.

MADDE 1

İşbu kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.), CNT Girişm (bundan böyle “CNT” olarak anılacaktır.) tarafından, www.goodpersoncoin.com , www.goodpersoncoin.net  (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) web sitesinin ve Good Person Coin Mobil Uygulamasının (bundan böyle “Mobil Uygulama olarak anılacaktır.) kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

 

İşbu sözleşme, Üye ile MTK Sitesi 5745/3 Sk. No:10 Bornova/IZMIR/TURKEY adresinde ofisi bulunan CNT Girişm arasında yapılmaktadır. CNT İletişim Bilgileri Telefon: +902324860208, E-Posta: support@goodpersoncoin.com Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

 

MADDE 2

 

Siteye üye olabilmeniz için öncelikle gerçek SMS ve sesli arama ile erişilebilir bir mobil telefon numarası sahibi olmanız gerekmektedir. Üye kayıt formuna Email adresiniz ve cep telefonu numarası girilerek ve cep telefonunuza gönderilen doğrulama kodunun teyit edilmesi işleminden sonra. en az 8 (sekiz) haneli sayı ve karakterlerden oluşan şifre belirlenerek üyelik kayıt işlemi tamamlanır.

Üyelik işleminin tamamlanması sırasında veya sonrasında farkettiğiniz eksiklik/hatalar hususunda iletişim kanallarımızdan irtibata geçebilirsiniz.

Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir, şifresini 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Site, üyelerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. Site, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı üye tarafından bilinir.

 

Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

 

MADDE 3

İşbu kullanım koşulları gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Site’de yayınlanacak ve yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan üyeler, işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. CNT, bu site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

MADDE 4

Sitenin sahibi CNT’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu CNT mülkiyetindedir. CNT’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

 

MADDE 5

İşbu “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 6

Tarafınızca üye olunarak şifre alınmasından sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla CNT (Şirketimiz) olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, yarışmalar düzenlenebilmesi, yarışma ödüllerinin kazanan üyelere ulaştırılabilmesi , üyelik paketi ve benzeri site içi ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, fatura, iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, elektronik kanallar üzerinden Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, yetkili otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili, bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra iletişim izni vermeniz durumunda tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için işlenebilmektedir.

 

Rıza Gerektirmeyen Haller

Kanun’un 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu/veri işleyen sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Ayrıca, Şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Kişisel verileriniz; mevzuatın izin verdiği hallerde mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar, resmi kurumlar, tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, tercih ettiğiniz teslimat seçimi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız proje/program ortağı kuruluşlara, yurt içi /yurt dışı kuruluşlara, destek ve danışmanlık hizmeti aldığımız kuruluşlara, yarışma veya etkinliği düzenleyen organizasyon firmalarına ve yarışmalara sponsor olan firmalara, alınan hizmet kapsamı ile sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin  internet sitesi, mobil uygulamalar, mobil siteler ve dijital uygulamalar, çağrı merkezi, perakende satış noktaları , etkinlik mekanı ana gişeleri, güvenlik amaçları ile yapılan ses ve görüntü kayıtları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

 Haklarınız

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) işlenmişse bilgi talep etme,

 

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

 

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masraflar ve verilerinizin silinmesi talebiniz nedeniyle kazanmış olduğunuz ödüller, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.